Rozmiar czcionki
en hu pl

Dzisiaj jest: 21 Lipca 2018    |    Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 
 
Strona główna
 
 
Artykuły

Informacja dla pracodawców w sprawie dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

E-mail Drukuj

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej o pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 532 z 24.12. 2013 r.) oraz ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2007 r. Nr 59,poz. 404 ze zm.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:
a) nauka zawodu do 8 081,00 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
b) do 254,00 za każdy pełny miesiąc kształcenia - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
c) do dnia 31 grudnia 2014 roku wysokość dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, w przypadku nauki zawodu wynosi 4 587,00 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące.
Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105 %.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Niezachowanie tego terminu pozbawia pracodawcę dofinansowania.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem :
1) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
2) kserokopię umowy zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
3) kserokopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu;
4) kserokopię zaświadczenia pracodawcy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS ( w wypadku s.c. również kopię umowy spółki)
5) kserokopię umowy o pracę i świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy ( dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki);
6) wypełniony formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.): bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa - w przypadku prowadzenia przez wnioskodawcę pełnej rachunkowości ,
- zaświadczenia z ZUS o nie zaleganiu z płatnościami oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami i podatkami - w przypadku nie prowadzenia przez wnioskodawcę pełnej rachunkowości.
7) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
8) pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 232) w § 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Wójta Gminy o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie o zawarciu umowy z młodymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
W przypadku wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia kilku młodocianych pracowników na każdego młodocianego pracownika należy złożyć odrębny wniosek z kompletem załączników.

Druki do pobrania:
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
2. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis.
3. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis,
4. Oświadczenie dot. sprawozdań finansowych
5. Wzór formularza i instrukcja wypełniania informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 Wniosek o refundację.doc

Oświadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis.doc

wiadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis.doc

Oświadczenie sprawozdanie finansowe.doc

Formularz informacji.doc

 
 
 
 
lasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgprow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

  • tel. (+48 15) 87 08 324,326
  • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor